Rok zał. 1992

Punkty Sprzedaży
Kontakt:
telefon 71 333 27 28
tel. kom. 601 312 869
tel. kom. 502 209 006
e-mail Wydawnictwo
Szukaj książki:
Wpisz słowo (część tytułu lub autor) aby wyszukać książkę
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
Dane firmowe
Historia
Lista publikacji
Dla autorów
Zasady etyki
Procedura recenzji
Procedura publikacji
Oferta Detaliczna
Budownictwo (49)
Chemia (1)
Ekonomia (1)
Elektrotechnika (2)
Języki Obce (7)
Konferencje (14)
Lit. dziecięca (6)
Literatura (21)
Matematyka (4)
Mechanika-Statyka (3)
Optyka (4)
Oferta dla Księgarni i Hurtowni
e-mail:
hasło:

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne (dalej DWE) w swojej działalności wydawniczej przyjęło i stosuje standardy etyczne wyznaczone przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org ) oraz zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, mające na celu niedopuszczenie do nieuczciwych praktyk publikacyjnych.

Autor zgłaszający pracę do wydania w DWE jest zobowiązany do poszanowania własności intelektualnej innych osób i zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła. Niedopuszczalne są nieprawidłowości takie jak:

– plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części,
– autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie,
– zamieszczenie nieprawdziwych danych, manipulowanie wynikami badań.
– naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.

W przypadku zgłoszenia do publikacji pracy zbiorowej niedopuszczalne jest:
– pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do powstania dzieła (ghost authorship),
– przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w powstanie dzieła (guest authorship),
– nieujawnienie znaczącego wkładu autora w powstanie dzieła (ghostwriting). DWE dokumentuje wszelkie dostrzeżone przejawy nierzetelności i informuje o nich właściwe instytucje.
Jako wydawca DWE zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw autorów oraz do prowadzenia w sposób rzetelny i uczciwy procesu wydawniczego – wyboru recenzentów i kwalifikowania prac do druku z zastosowaniem jawnych, jednolitych zasad.NOWOŚĆOKULARY - Podręcznik dla optyków - Cześć I
Marek Zając
63.00 PLNPOLECAMYMosty w dziejach Polski
Jan Biliszczuk